Roter Noscapect kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:
• warfarine, fenprocoumon en acenocoumarol (antistollingsmiddelen)
• fenytoïne (een anti-epilepticum)
• tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen gebruikt om afstoting na een orgaantransplantatie te voorkomen)